Головна » 2018 » Січень » 23 » Твор­ча зус­тріч з лауреаткою міжнародної літературноїпремії "Коронація слова" Оленою Іськовою-Миклащук «По­го­во­рі­мо, Ан­ге­ле»
16:50
Твор­ча зус­тріч з лауреаткою міжнародної літературноїпремії "Коронація слова" Оленою Іськовою-Миклащук «По­го­во­рі­мо, Ан­ге­ле»

       Нещодавно самобутня поетеса  Оле­на Мик­ла­щук - Ісь­ко­ва зап­ро­си­ла лю­би­те­лів по­етич­но­го ряд­ка на твор­чу зус­тріч «По­го­во­рі­мо, Ан­ге­ле», яка проходила в малому залі Шепетівської РДА на базі Шепетівської центральної районної бібліотеки ім. М. Коцюбинського.

      Хо­ча во­на меш­кає у се­лі Вер­бівці, але вик­ро­їла го­дин­ку зад­ля по­етич­ної роз­мо­ви з дру­зя­ми про на­бо­лі­ле, а та­кож про світ­ло, лю­бов та мир, яко­го так праг­не ду­ша.

 

 

Вліт­ку, пані Олена здо­бу­ла І пре­мію за твір «Нер­ви» у но­мі­на­ції «Пі­сен­на лі­ри­ка» на кон­курсі «Ко­ро­на­ція сло­ва». 34-річ­на ла­уре­ат­ка між­на­род­ної лі­те­ра­тур­ної пре­мії за ос­ві­тою вчи­тель ук­ра­їнсь­кої мо­ви та лі­те­ра­ту­ри, пра­цює у Вер­бо­вець­кій шко­лі — зас­тупни­ком ди­рек­то­ра з нав­чаль­но-ви­хов­ної ро­бо­ти.

Роз­по­ча­ла­ся зус­тріч із пі­сень «Не­бо в око­пах» та «Іло­вай­ська са­мо­та», які Оле­на на­пи­са­ла у спі­вав­торс­тві з учас­ни­ком АТО В’ячес­ла­вом Куп­рі­єн­ком, ла­уре­атом кон­курсу «Піс­ні, на­род­же­ні в АТО». В ці­ло­му в спі­вав­торс­тві з ком­по­зи­то­ра­ми Іва­ном Пус­то­вим, Ми­ко­лою Вед­ме­де­рею, Вік­то­ром Ох­рі­мен­ком та Сер­гі­єм Го­лос­ке­ви­чем Оле­на на­пи­са­ла близь­ко 20 пі­сень.

Під час твор­чої зус­трі­чі Оле­на за­чи­та­ла вір­ші про вій­ну на Схо­ді Ук­ра­їни. Ця те­ма для знайома, ад­же її чо­ло­вік є учас­ни­ком ан­ти­те­ро­рис­тичної опе­ра­ції.

Оле­на Ісь­ко­ва-Мик­ла­щук у 2012 ро­ці увій­шла до 5-ки сто кра­щих по­етів-ос­ві­тян Ук­ра­їни, за під­сумка­ми кон­курсу «По­етич­ні та­лан­ти ук­ра­їнсь­кої ос­ві­ти. У 2013 ро­ці по­ете­са пе­ре­мог­ла у кон­курсах гу­мо­рис­тичних мі­ні­атюр «А Ва­си­ля Ку­па­ла…» та «100 тво­рів, які вар­то про­чи­та­ти цього лі­та». Оле­на є чле­ном На­ці­ональ­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­ра­їни. Во­на ав­тор збі­рок «Рветь­ся ду­ша у не­бо» і «Не­бо в око­пах».

 
Переглядів: 144 | Додав: Бібліотекар | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar